اپلیکیشن citymapper

بارها شده است که در سفرها بخاطر نداشتن اطلاعات خیابان های یک طرفه، مسدود و یا غیر قایبل دسترسی بخش اعظمی از زمان خود را در یافتن مکان از دست داده ایم اما این اپلیکشن به ما کمک می کند که در هر کشور یا شهری که وارد میشویم تنها با وارد کردن نام آن شهر و یا مکان که قصد داریم برویم امکانات حمل و نقل و راه های دسترسی به آن مکان را به ما نشان دهد. برای مثالاگر خیابانی یک طرفه است و فقط اتوبوس در آن تردد میکند اپلیکشن به شما وسیله حمل و نقلی متناسب با آن را به شما پیشنهاد می دهد همچنین مدت زملن سفر شما از مبدا تا مقصد را نیز تخمین میزد.