اپلیکشن چمدان

اغلب مواقع بخاطر مشغله های کاری اکثر ما چمدان خود را دراخرین لحظات بسته و عازم سفر میشویم خب مسلما در لحظات اخر ممکن است برخی از وسایل را فراموش کنیم یا اصلا در آن لحظه در ذهنمان نیاید. اپلیکشن چمدان به مالیستی از تمام وسایل و ملزوات یک سفر را پیشنهاد میدهد این لیست ها پیشنهادی براساس نوع سفر و مقصدشما به شما پیشنهاد میشود و حتی امکان طراحی چک لیست ویژه خود را نیز دارید. علاوه بر آن می توانید چک لیست های آماده را نیز متناسب با علائق خود تغییر دهید و یا یادآور بگذارید.